Jakie są wymagania i proces aby uzyskać polskie obywatelstwo?

Jakie są wymagania i proces aby uzyskać polskie obywatelstwo?

Uzyskanie polskiego obywatelstwa – dowiedz się jakie są wymagania i proces.

Polskie obywatelstwo pozwala ludziom na legalny i trwały pobyt w Polsce oraz możliwość podróżowania po całej Europie. Proces uzyskiwania polskiego obywatelstwa jest długi i skomplikowany i można go ukończyć poprzez rejestrację lub naturalizację. Osoby chcące uzyskać polskie obywatelstwo muszą spełnić szereg wymagań, w tym okres zamieszkiwania, znajomość języka polskiego, ekonomiczną niezależność oraz życie zgodne z normami obowiązującymi w Polsce.

Wymagania dotyczące uzyskania polskiego obywatelstwa

 • Okres zamieszkiwania: osoba musi zamieszkiwać legalnie i bez przerw w Polsce przez okres minimum 3 lat.
 • Znajomość języka polskiego: każda osoba musi uzyskać odpowiedni poziom znajomości języka polskiego.
 • Ekonomiczna niezależność: osoba musi mieć stały źródło dochodu zgodne z prawem polskim.
 • Życie zgodne z obowiązującymi normami: musi podchodzić poważnie do obowiązujących instytucji i norm, oraz nie mieć żadnych nałożonych na siebie skaz prawnych.

Proces uzyskiwania polskiego obywatelstwa

Aby uzyskać polskie obywatelstwo, istnieją dwa sposoby: rejestracja i naturalizacja. Rejestracja obejmuje prawne przyznanie statusu obywatela polskiego, czasem nazywane statusu rejestrowanego, osobom, które mają polskich przodków bądź które w przeszłości legitymowały się polskim obywatelstwem. Naturalizacja to proces, w którym osoba, która nigdy nie posiadała polskiego obywatelstwa, może je uzyskać, jeżeli spełni określone wymagania i przejdzie proces zgodnie z ustawą o obywatelstwie.

Proces Opis
Rejestracja Polskie obywatelstwo przyznawane osobom posiadającym polskich przodków bądź w przeszłości legitymującym się polskim obywatelstwem.
Naturalizacja Proces w którym osoba, która nigdy nie posiadała polskiego obywatelstwa, może je uzyskać, spełniając określone wymagania.

Uzyskanie polskiego obywatelstwa – wymagania, proces i formalności

Kto może ubiegać się o obywatelstwo polskie?

Abby ubiegać się o obywatelstwo polskie, należy spełnić określone wymagania. Proces przyznania obywatelstwa może być skomplikowany i wymaga wypełnienia formalności oraz dokonania odpowiednich zgłoszeń.

Formalności i zgłoszenia
By uzyskać polskie obywatelstwo, kandydat musi wypełnić odpowiednie zgłoszenie i przedstawić wszystkie wymagane dokumenty wymienione w Ustawie o obywatelstwie polskim z dnia 2 kwietnia 2009 r. (Dz.U. 2009, nr 85, poz. 725).

 • Wymagane dokumenty to głównie:
  • Zameldowanie lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu uchodźcy
  • Kopia robocza swojego prawa pobytu
  • Świadectwo ukończenia polskiej szkoły podstawowej
  • Świadectwo ukończenia polskiej szkoły średniej
  • Dowód uiszczenia opłaty
  • Potwierdzenie przebywania na terenie Polski
  • Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Polski
 • Testy wiedzy o Polsce – kandydat na obywatela musi przejść test wiedzy o Polsce (lub zdać egzamin językowy z języka polskiego)

Jak długo trwa proces ubiegania się o polskie obywatelstwo?

Zazwyczaj status obywatela polskiego można uzyskać w ciągu 12 miesięcy, w zależności od długości okresu rozpatrywania wniosku. Po ukończeniu wszystkich potrzebnych procedur, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wydaje decyzję o nadaniu obywatelstwa, a Ubefraga Powiatowa zostaje powiadomiona o aktualizacji statusu zainteresowanej osoby.

Profile tematyczne osób ubiegających się o obywatelstwo polskie
Kategoria Specjalnego profilem do ubiegania się o obywatelstwo
IMMN Osoby, których przodkowie byli obywatelami polskimi
Uchodźcy Osoby, które uzyskały ochronę w Polsce i szukają statusu obywatelskiego
Łemkowie Osoby o stosunkowo niskiej kulturze języka polskiego, które ubiegają się o obywatelstwo
Stateless Osoby, które nie posiadają żadnego obywatelstwa

Jakie są wymagania i proces aby uzyskać polskie obywatelstwo?

Proces uzyskania polskiego obywatelstwa

Polski obywatel może zyskać każdy, kto spełnia wymagania prawne przewidziane w Kodeksie wyborczym. Przepisy ustalają, że o polskie obywatelstwo ubiegać się mogą osoby, które:

 • są związane z Polską w jakiś sposób przez zamieszkanie, pochodzenie lub więzi rodzinne;
 • posiadają zaświadczenie o znajomości języka polskiego lub dostarczą i potwierdzą inne dokumenty, które dowodzą ich poczucia patriotyzmu wobec państwa polskiego;
 • są zarejestrowane jako mieszkańcy Polski i dostarczą dokumenty potwierdzające posiadany przez nich adres zamieszkania;
 • kwalifikują się do legalnego zatrudnienia w naszym państwie i osiągnęły konieczny poziom eksperckości do uzyskania wizy i innych dokumentów premierowych.

Kolejne kroki w procesie uzyskiwania obywatelstwa

Po spełnieniu powyższych wymagań, osoba ubiegająca się o uzyskanie obywatelstwa musi złożyć wniosek w jednostce właściwej podwładnej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – poprzez wizytę w wyznaczonym urzędzie, mailowo lub poprzez platformę online.

Krok Opis
1. Złożenie wniosku o polskie obywatelstwo do urzędu właściwego
2. Wypełnienie i przesłanie kwestionariusza z informacjami osobistymi i historią
3. Odebranie czeku i USGD ( Aktu ogólny stan cywilny) po zapoznaniu się z Polskim Ustawą Prawa Obywatelskiego
4. Udokumentowanie języka polskiego i odpowiedniego poziomu zarobków oraz posiadania stałego adresu zamieszkania w Polsce
5. Dokonanie wizyty w ambasadzie RP w celu doprecyzowania wniosku nt. uzyskania obywatelstwa

Jeśli interesują Cię wymagania i procesy związane z uzyskaniem polskiego obywatelstwa, zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem: https://kancelaria-migrant.pl/blog-i-porady/slub-z-cudzoziemcem.html.